List of Publications

  • UTGB Medaka: Genomic Resource Database for Medaka Biology. Budrul Ahsan, Daisuke Kobayashi, Tomoyuki Yamada, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Taro L. Saito, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Tomoko Jindo, Atsuko Shimada, Kiyoshi Naruse, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin-I, Hiroyuki Takeda, Yuji Kohara, and Shinichi Morishita. Nucleic Acids Research, Vol. 36, Database Issue D747-D752, 2008.
  • The Medaka Draft Genome and Insights into Vertebrate Genome Evolution. Kasahara M*, Naruse K*, Sasaki S*, Nakatani Y*, Qu W, Ahsan B, Yamada T, Nagayasu Y, Doi K, Kasai Y, Jindo T, Kobayashi D, Shimada A, Toyoda A, Kuroki Y, Fujiyama A, Sasaki T, Shimizu A, Asakawa S, Shimizu N, Hashimoto S, Yang J, Lee Y, Matsushima K, Sugano S, Sakaizumi M, Narita T, Ohishi K, Haga S, Ohta F, Nomoto H, Nogata K, Morishita T, Endo T, Shin-I T, Takeda H#, Morishita S#, Kohara Y#. Nature, 446:714-719 (2007) *equal contribution, #corresponding authors